Tijdens het arbeidsmarktcongres WEST4WORK hebben Kennisalliantie Inclusie en Technologie (Nederland), POM West-Vlaanderen en 4Werk een intentieverklaring getekend om nauwer te gaan samenwerken. Met de ondertekening engageren bovengenoemde organisaties zich om in de nabije toekomst verder in te zetten op inclusieve technologie en het realiseren van een inclusievere arbeidsmarkt.

Technologie creëert kansen voor elk talent

De arbeidsmarkt in Vlaanderen en Nederland staat voor heel wat gemeenschappelijke uitdagingen: digitalisering en automatisering zorgen ervoor dat jobinhouden in een snel tempo evolueren. De krapte op de arbeidsmarkt, in het bijzonder voor o.a. technische profielen, zet een rem op de economische groei. Tegelijkertijd is er echter nog heel wat talent dat niet of onvoldoende wordt benut.

Op naar een inclusieve arbeidsmarkt

Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT), POM West-Vlaanderen en 4Werk en  hebben als gemeenschappelijke ambitie om een meer inclusieve arbeidsmarkt na te streven, en technologie hierbij als bondgenoot in te zetten. Met de inzet van technologie kunnen mensen met een beperking immers beter en efficiënter werken. Goed voor hun positie op de arbeidsmarkt en een kans voor werkgevers die op zoek zijn naar gemotiveerd en gekwalificeerd personeel.

Kennisdeling stopt niet aan de landsgrens

In West-Vlaanderen deden POM en 4Werk, via de EFRO-projecten TTI en COVATTI, reeds heel wat ervaring op binnen proeftuinen rond inclusieve technologie. In Nederland heeft de Kennisalliantie Inclusie en Technologie al veel ervaring opgedaan met proeftuinen bij sociale werkbedrijven die lid zijn van de vereniging Cedris. Ook bouwt KIT inmiddels aan inclusieve technohubs in verschillende regio’s. Dit zijn hubs waar publieke en private partijen samen verkennen hoe technologie kan bijdragen aan meer inclusieve werkvloeren, met het oog op inclusie van mensen met een beperking en de duurzame inzetbaarheid van zittend personeel.

Sensibiliseren, experimenteren en kennisdelen

Met de ondertekening van de intentieverklaring bouwen de drie organisaties verder op hun samenwerking die de afgelopen maanden vorm heeft gekregen. De verklaring schuift volgende concrete doelstellingen naar voor:

  • Sensibiliseren en dissemineren: samen willen de Partijen nog meer ruchtbaarheid geven aan het belang en de mogelijkheden van inclusieve technologieën. Op die manier willen zij nog meer bedrijven, sociale en reguliere, warm maken om met deze technologieën aan de slag te gaan op hun eigen werkvloer, en zo ook een bijdrage te leveren aan een inclusievere arbeidsmarkt. De organisatie van een workshop over exoskeletten door TNO op het West4Work event, en de organisatie van de KIT on tour roadshow, zijn concrete voorbeelden van mogelijke acties;
  • Experimenteren en pionieren: de Partijen hebben daarnaast ook als doelstelling om hun kennis omtrent inclusieve technologieën verder te versterken en uit te bouwen, en dit bij voorkeur via een grensoverschrijdende samenwerking met andere ondernemingen, onderzoeks- en kennispartners en belanghebbende overheden (triple helix). Dit kan bv. via het gemeenschappelijk opzetten van leerpilots, proof of concepts, innovatieproeftuinen…
  • Kennisdeling : tot slot is het de wens van de Partijen om ook elkaars leervermogen te versterken, bestaande kennis samen te leggen en te bundelen, en vandaaruit met meer expertise en een groter netwerk de genoemde uitdagingen aan te gaan.