Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen - KLCZWVL
Welke technologie wordt ontwikkeld?

Het Kringloopcentrum wil inzetten op 2 (complementaire) sporen: de volledige verwerkingsketen verbeteren waarbij de aanvoer van textiel wordt geautomatiseerd en de automatisatie van de manipulatie van de afgekeurde fractie. Nu komt de aanvoer toe in draadkarren waaruit men de zakken moet optillen om ze op tafels te sorteren. In de toekomst wil men de zakken aan plafondrails hangen die zorgen voor automatische aanvoer. De zakken worden opengescheurd, de goederen vallen op een transportband, worden gesorteerd, en als er voldoende volume is, worden ze in een zak afgevuld.

De volledige verwerkingsketen verbeteren door automatisatie van de aanvoer van textiel en van het verpakken van de afgekeurde fractie.

De ingebouwde intelligentie moet het systeem flexibel genoeg maken om in de toekomst te kunnen inspelen op alternatieve aanvoer of verder doorgedreven sortering. Het moet ook traceerbaar maken welk stuk door welke medewerker is behandeld. Dit maakt kwaliteitscontrole via steekproeven mogelijk en zorgt voor betere opleiding en begeleiding.

Voor de afgekeurde fractie streeft het Kringloopcentrum dan weer naar een machine die de goederen automatisch groepeert, comprimeert, verpakt en klaarmaakt voor afvoer.

Aanleiding/Probleemstelling?

De textielafdeling van het Kringloopcentrum zal in de toekomst meer goederen inzamelen door een stijging van het aantal inzamelrecipiënten op het openbaar domein.

Nu al wordt per dag zo’n 5 ton verwerkt, afkomstig van containers op straat en in containerparken en inzamelingen aan huis en in de eigen Kringloopwinkels. De betere stukken worden na sortering en kwaliteitscontrole verkocht in de eigen winkels, of gestockeerd tot het gepaste seizoen eraan komt. Wat niet verkoopbaar is (afgekeurde fractie), wordt in zakken gedaan (60 à 200 per dag), dichtgebonden en op een (hoge) stapel gegooid om later te worden opgehaald door externe sorteerbedrijven. Alle handelingen gebeuren vandaag manueel, vaak te weinig gegroepeerd (gevolg: veel loopbewegingen) en te weinig gestructureerd. Om de groeiende instroom met hetzelfde aantal medewerkers de baas te kunnen, de fysieke en psychische belasting van de medewerkers te verminderen en om individuele kwaliteitscontrole te kunnen inbouwen, is een intelligente automatisatie van de materiaalstroom noodzakelijk.

Traject

Het Kringloopcentrum vertrekt van een leeg blad. In samenwerking met Xiak wordt het traject van de sortering onder de loep genomen om het manipuleren van de stroom te automatiseren. Dit houdt de studie en ontwikkeling in van een testmodule en van sturingssoftware voor multifunctionele ergonomische werkposten en van software voor de routing en de aan- en uitvoer van de werkposten. Aanvullend wordt ook de in- en uitstroom in elke fase gewogen en geregistreerd en bij tijdelijk overaanbod droge fractie automatisch gestockeerd. In samenwerking met Sirris wordt een testmodule ontworpen voor het geautomatiseerd verpakken van de af te voeren fractie.

Gerealiseerde projectresultaten?
 • De afdeling textielsortering werkt sinds de implementatie van de textielautomatisatie veel efficiënter en scoort op vlak van ergonomie een stuk hoger dan de oorspronkelijke werking.
 • Er vallen minder medewerkers uit met lichamelijke klachten en er is dus ook een lichte daling van het absenteïsme in deze afdeling.
 • De productiviteit is verhoogd: er is meer output.
 • De goederenstroom is overzichtelijk en gestructureerd. Hierdoor kunnen we de medewerkers nu ook meer flexibeler gaan inzetten op de verschillende sorteerposten.

De voorziene groei in volume met hetzelfde aantal mensen kunnen verwerken door grotere efficiëntie.

Toepassingsmogelijkheden (waar en wie)
 • 30 Kringloopcentra in Vlaanderen waar textielsortering een groeiende activiteit is, zijn vragende partij om efficiënter te werken.
 • De module voor het geautomatiseerd verpakken van de afgekeurde fractie kan ook buiten de klc-sector worden toegepast. Heel wat (private) afnemers van textiel bijvoorbeeld hebben problemen met die verwerking.
 • Dit project wordt opgevolgd door een expertengroep waar productiebedrijven, met interesse in de te ontwikkelen technologie, tijdens het ontwikkel- en testproces mee vorm geven aan de innovatie, en toepassingsmogelijkheden verruimen in functie van grotere inzetbaarheid.
Projectpartners
 • Het Kringloopcentrum: trekker en coördinator + opstellen van behoeftenplan (in samenwerking met Sirris en Xiak) + uittesten prototypes.
 • Sirris: studie naar testmodule voor geautomatiseerd verpakken van afgekeurde fractie.
 • Xiak: studie en ontwikkeling van testmodule en sturingssoftware voor sorteerwerkposten.
 • Werkgroep textiel van komosie (sectorfederatie kringloopcentra): informatie-uitwisseling en doorstroom van resultaten naar alle Vlaamse kringloopbedrijven.
Timing

Medio oktober 2018 is de geautomatiseerde textielsortering operationeel en is het systeem voor manipulatie en zakken afgedankte fractie sinds april 2019 volledig geïmplementeerd.

Roadshow

Elke proeftuin organiseerde een roadshow waarbij mensen uitgenodigd werden om de technologische innovatie persoonlijk te komen ontdekken. Ontdek hier het programma van onze eigen roadshow.