Ook in Nederland zetten ze pilots of proeftuinen op om technologie beter te benutten op de werkvloer bij personen met een arbeidsbeperking. In hun eindrapport lijst het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) alle opbrengsten en lessen op.

Wat brengt technologische inclusie op?
  • De inzet van technologie resulteert in meer werkplezier, meer autonomie, ontwikkelkansen en vermindering van vermoeidheid.
  • De inzet van technologie levert meer arbeidsparticipatie op – er was sprake van taakverbreding en werkbehoud. Dit was vooral zichtbaar bij technologieën die zijn ingezet voor werknemers met een fysieke beperking.
  • De inzet van technologie levert bij een aantal pilots meer financiële baten dan kosten op.
Lessons learned
  • Technologische oplossingen zijn het eenvoudigst te implementeren voor werknemers met fysieke problemen en als de technologie gebruiksklaar is.
  • Bij pilots voor werknemers met psychosociale problemen bleek het vaak niet haalbaar binnen een jaar een technologische oplossing op de werkvloer in gebruik te nemen. Deze pilots leidden in een aantal gevallen wel tot meer gestructureerde werkprocessen en een inclusievere bedrijfscultuur.
  • Het is belangrijk om de eindgebruiker tijdig en op maat – afhankelijk van de aard van zijn beperking en zijn belastbaarheid – te betrekken bij het formuleren van het probleem en praktijktests.
  • Het is essentieel dat alle partijen van meet af aan betrokken zijn: niet alleen het werk (werkgever en collega’s), re-integratieprofessionals en technologieontwikkelaars, …
  • Om technologie goed te laten werken kunnen aanpassingen aan zowel het werkproces als de bedrijfscultuur nodig zijn, zoals afspraken over omgangsvormen of het voorkomen van stigmatisering.
Meer?

Ontdek hier het volledige eindrapport en de 7 Nederlandse proeftuinen.

Onze proeftuinen nemen alvast de lessen uit de pilots mee.